เครื่องมือและชุดความรู้

เรื่องเล่าความสุข

Posted On - 14/03/2562 By - Admin

“ผมจะมีความสุขในการแบ่งปันความรู้ ทักษะ ความสามารถด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แก่น้องๆ ซึ่งเป็นข้าราชการที่เพิ่งบรรจุมาใหม่ สุขที่ได้สอนงาน แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นข้าราชการที่ดี การดำเนินวิถีเพื่อมีมุมมองที่คิดในทางบวก ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้และความสามารถที่ตนมีให้แก่น้องๆ เหล่านั้น” 

ph06

ph07


ph08


คุณพศิน เดชาธนารัตน์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นสอ. รุ่น 3 /2556

เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

เรื่องเล่าความสุข

คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

View more

เรื่องเล่าความสุข

ชมทีมงานเป็น

View more

เรื่องเล่าความสุข

หากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วจะเป็นการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมของเราที่ดีมาก

View more

เรื่องเล่าความสุข

สร้างความสนุกสนานและความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้นภายในส่วนอำนวยการ

View more