การดำเนินงาน

1. ศึกษาและสร้างฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะ

  1.1 ศึกษาชุดความรู้ด้านองค์กรสุขภาวะในหน่วยงานภาครัฐ

     1.1.1 จัดประชุมคณะที่ปรึกษา/หน่วยนโยบาย/ผู้เกี่ยวข้อง

     1.1.2 ศึกษาทบทวนองค์ความรู้ ตามกรอบแนวทางของที่ปรึกษา

  1.2 สร้างฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะภาครัฐ

     1.2.1 จัดเก็บข้อมูลองค์กรสุขภาวะในหน่วยงานภาครัฐ 

     1.2.2 จัดทำฐานข้อมูลองค์กรสุขภาวะบน web-based

2. เสริมศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ และการดำเนินงาน

  2.1 สนับสนุนและให้คำปรึกษาองค์กรที่รับทุนปี 62-63 และองค์กรที่สนใจ

  2.2 จัดประชุม ร่วมจัดประชุมภาคีเครือข่าย

  2.3 จัดทำรายงานสถานการณ์องค์กรสุขภาวะภาครัฐ

  2.4 กำกับติดตาม และประเมินผลภายใน

  2.5 นักวิชาการสนับสนุนการทำงานคณะที่ปรึกษา

  2.6 เจ้าหน้าที่กำกับติดตามโครงการของภาคีเครือข่าย

3. ขยายแนวคิดและส่งเสริมการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารสาธารณะ

  3.1 สื่อสารแนวคิดและผลักดัน "องค์กรสุขภาวะ" สู่การปฏิบัติและเป็นนโยบาย

  3.2 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเตรียมองค์ความรู้สำหรับการสื่อสาร

  3.3 สร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์/องค์ความรู้ เพื่อการขยายผลสู่สาธารณะ