ข่าวสารกิจกรรม

สุดยอดต้นแบบ SUPER IDOL โครงการสุข 8

Posted On 14/03/2562 By Admin

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดงาน “สุดยอดต้นแบบ Super Idol โครงการสุข 8 ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เวลา 09.00 – 16.10 น.ณ ห้องประชุม 1 – 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ 


ผู้เข้าร่วมงานจากกรมประชาสัมพันธ์ นำโดย ท่านอภินันท์ จันทรังษี  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ท่านประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์  และคณะทำงาานโครงการสุข 8 ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรมประชาสัมพันธ์ คณะทำงานจากกลุ่มหน่วยงานย่อย 10 โครงการ และบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์


ผู้เข้าร่วมงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประกอบด้วย ท่านสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ คุณสุภาวดี ถิระพานิช ที่ปรึกษาด้านภาคีสัมพันธ์ สสส. และคุณยอดขวัญ รุจนกนกนาฏ ตัวแทนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สสส.ผู้เข้าร่วมงานจากโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ/โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ, ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูลรองหัวหน้าโครงการฯ, อาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน กรรมการที่ปรึกษาโครงการฯ, อาจารย์มนัส วณิชชานนท์ ฝ่ายประเมินโครงการฯ และคณะทำงานโครงการฯ


พิธีเริ่มโดย ท่านประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการ “สุข 8 ประการด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของกลุ่มโครงการย่อย 10 โครงการ ร่วมด้วยบูธจากโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบูธของศูนย์ Happy Workplace และมีบูธผลิตภัณฑ์ของโครงการในพระราชดำริ มาร่วมออกบูธในงานด้วย  • บูธนิทรรศการของ 10 โครงการ กรมประชาสัมพันธ์

นำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาโครงการ เช่น บูธของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จังหวัดจันทบุรี และเขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการ “แบ่งปันความสุข” เป็นโครงการที่โดดเด่นในเรื่อของการปลูกพืชผัก มีการนำต้นไม้และแปลงผักจำลองมาแสดงให้ดู เช่น กระบะเพาะถั่วงอก การเพาะเห็ดแบบคอนโด เป็นต้น, บูธของวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ดำเนินโครงการ “Happy NBT” เป็นกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ขายสินค้ามือสอง, บูธของโครงการ “สร้างสมดุล จิตแจ่มใส ร่างกายสมบูรณ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”  โดดเด่นเรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีการสาธิตวิธีการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

  • บูธของศูนย์ Happy Workplace

นำเสนอในเรื่อง “การสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่องค์กรส่วนใหญ่ได้นำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้ดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ลดปัญหาหนี้สิน พร้อมทั้งยกตัวอย่างขององค์กรภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนสมศักดิ์แกลงเซอร์วิส ที่ได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับองค์กร

  • บูธโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ

นำเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ของการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงาน  โดยอธิบายว่า องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เป็นปัจจัย กระบวนการ และผล อันเกิดจากการสร้างเสริมสุขภาวะที่นำไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร หรือ Healthy Organization  และส่งเสริมความผาสุกที่พึงประสงค์ของบุคลากร หรือ Well-being Employees   การสร้างองค์กรแห่งความสุขจึงแบ่งเป็น 2 มิติ คือ
มิติองค์กรสุขภาวะ (Healthy Organization) และมิติบุคลากรผาสุก (Well-being Employees)
ซึ่งสามารถนำทั้ง 2 มิติมาเปรียบเทียบในแต่ละด้านของ ความสุข 8 ประการ (Happy 8) ซึ่งทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่าง มิติองค์กรสุขภาวะ และ มิติบุคลากรผาสุก

หลังจากการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ เป็นกิจกรรมในช่วงของการเสวนาถอดบทเรียน ในหัวข้อ “การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ “สุข 8 ประการด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นการเสวนาถอดบทเรียนจากกลุ่มผู้แทน 10 โครงการย่อย ขึ้นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดำเนินรายการโดย ดร. กิตติพจน์ เพิ่มพูล

  1. IMG_4947

เวลา 15.30 น.อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ท่านอภินันท์ จันทรังษี ประธานในพิธีได้มามาถึงบริเวณงาน ร่วมรับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานโครงการ “สุข 8 ประการด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกันในห้องประชุม ต่อด้วยการแสดงชุด “สุขสร้างได้ให้พอเพียง” โดยนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ตัวคูณ กรมประชาสัมพันธ์ จากนั้นประธานในพิธีได้มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดสุดยอดต้นแบบ (Super Idol) โล่พร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล โดยโครงการ “สุขกันเถอะเรา” จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภาค 3 และ4 เป็นผู้ที่ได้รับรางวัล และประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้แทนโครงการย่อยอีก 9 โครงการ จากนั้นมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส), โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดสุดยอดต้นแบบ (Super Idol)

จากนั้น อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ได้กล่าวปิดงาน โดยกล่าวถึงความสำเร็จของโครงการที่สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี และให้ผลลัพธ์ในทางที่ดี เกิดประโยชน์แก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งกล่าว ไม่อยากให้งานในวันนี้เป็นการปิดโครงการ แต่อยากให้โครงการและกิจกรรมเหล่านี้ยังคงดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืน แม้ว่าจะผ่านพ้นระยะเวลาการดำเนินโครงการไปแล้วก็ตาม  1. IMG_4659


ชมภาพบรรยากาศงานเพิ่มเติมได้ที่  Facebook  Fanpage ของโครงการฯ  คลิก

ข่าวสารอื่นๆ

การอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 2

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 2” ให้กับบุคลากรสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สมอ. องค์กรแห่งความสุข”

View more

บรรยากาศงานพิธีเปิดกิจกรรม

คลิกเพื่อดูวีดีโอ

อบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 1/2562

สำนักงานเลขาธิการสภาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 1

View more

แผนงานฯจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อประสานเชื่อมร้อยองค์กรสร้างสุขเข้าเป็น “เครือข่ายองค์กรสร้างสุข” ร่วมกันกำหนดหน้าที่การทำงานของเครือข่ายองค์กรสร้างสุข

View more