ข่าวสารกิจกรรม

พิธีเปิดกิจกรรม สุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา ในโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในวงงานรัฐสภา

Posted On 08/01/2564 By Admin

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา" ในโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในวงงานรัฐสภา โดยมี นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน และนายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวแนะนำความเป็นมาของ สสส. และโครงการ ในการนี้ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ได้กล่าวถึงการทำให้รัฐสภาเป็นสภาสีเขียว หรือ Green Parliament ซึ่งในขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้ามาร่วมสนับสนุน โดยหากมองในเชิงของสถานที่ เนื่องด้วยรัฐสภายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้อาจยังมีความพร้อมไม่มากนัก แต่เรื่องสุขภาพนั้นไม่ต้องรอรัฐสภาเสร็จแล้ว

จึงจะสามารถออกกำลังกายได้ อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายนั้นเราจะต้องทำด้วยตัวของเราเองไม่มีใครสามารถดูแลตัวเราได้ ทั้งนี้  หากการก่อสร้างรัฐสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในรัฐสภาจะมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นจากต้นไม้ที่ปลูกไว้ รวมทั้งจะมีห้องออกกำลังกายด้วย สำหรับ สสส. นั้น ตนเป็นผู้จัดตั้งขึ้นโดยใช้งบประมาณจากภาษีสุราและบุหรี่  ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ของ สสส. ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชนคนไทย

ในเวลา ๑๑.๓๐ น. นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่อง "สุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา"

จากนั้น ประธานรัฐสภา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านสุขภาพที่จัดโดย สสส. กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมดังกล่าวสำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ร่วมกับ สสส. จัดขึ้น เนื่องจากเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดี สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ และผลลัพธ์ที่ได้คือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นองค์กรสุขภาวะ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แนวทางการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและด้านจิตใจ ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนปรับทัศนคติด้านสุขภาพ รวมทั้งปลูกฝังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารอื่นๆ

สุดยอดต้นแบบ SUPER IDOL โครงการสุข 8

กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “สุดยอดต้นแบบ SUPER IDOL โครงการสุข 8 ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

View more

การอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 1” ให้กับบุคลากรสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สมอ. องค์กรแห่งความสุข”

View more

การอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 2

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 2” ให้กับบุคลากรสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สมอ. องค์กรแห่งความสุข”

View more

บรรยากาศงานพิธีเปิดกิจกรรม

คลิกเพื่อดูวีดีโอ