ข่าวสารกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสุของค์กร(นสอ.)รุ่นที่ 1

Posted On 18/03/2562 By Admin

วันที่ 7-9 กันยายน 2559  โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” รุ่นที่ 1 ปี 2559  มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน 2 คืน จัดขึ้น ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี


วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิด “นักสุขภาวะองค์กร” ที่มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนสร้างความร่วมมือ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร ให้เกิดเป็นเครือข่ายสุขภาวะองค์กรที่มีเป้าหมายฐานความเข้าใจ และทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานภาครัฐ


กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ หน่วยงานที่มีความสนใจและมีศักยภาพที่จะดำเนินการโดยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับโครงการฯ โดยเน้นบุคลากรผู้รับผิดชอบหลักหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในองค์กร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนราชการต่างๆ มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมมีทั้งสิ้น 61 คน จาก 13 หน่วยงาน ดังนี้ กรมควบคุมมลพิษ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมืองพัทยา ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ในวันแรกของการอบรม มีพิธีเปิดการอบรมโดยกล่าวถึงความเป็นมาโครงการและการอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) อ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน  หัวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรภาครัฐ” เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เข้าอบรม


ช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “จิตใต้สำนึกเพื่อการสร้างสุขในองค์กร” โดย นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเรียกความเชื่อมั่นในตัวตน  รวมถึง “เทคนิคการสร้างฝัน การสร้างพลังขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตการทำงาน” โดยนายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ร่วมกับ ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล เพื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนพลังนักสร้างสุของค์กรและปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน

วันที่สองของการอบรม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการโดยวิทยากรกระบวนการ  หลังจากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ  “คุณลักษณะ บทบาท และเทคนิคการเป็นนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) อย่างมืออาชีพ” โดยผู้ร่วมเสวนาเป็นตัวแทนจากนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ที่เคยอบรมและสามารถนำไปขยายผลดำเนินการภายในหน่วยงาน ได้แก่  นางสาวญาณี   จันทร์กล่ำ  จากกรมประชาสัมพันธ์  นางสาวสิริวรรณ  โชติพันธุ์  จากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  และนางสาววรรณฤดี  เพชรสังฆาต  จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีอาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

โดยตัวแทนนักสร้างสุของค์กรที่มาจาก 3 หน่วยงานนั้น เน้นแลกเปลี่ยนเรื่องสภาพบริบทของหน่วยงาน ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหน่วยงาน  และทัศนคติพลังบวกในการเป็นนักสร้างสุของค์กร (นสอ.)  บรรยากาศการแลกเปลี่ยนนั้นเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมจาก 13 องค์กร พูดคุยซักถามในประเด็นต่างๆ ด้วย พร้อมร้องเพลงร่วมกัน   หลังจากนั้น เป็นการการบรรยายเรื่อง “กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสร้างสุข และการเขียนโครงการ” โดย นายธนพัชร์  ธิติบูลยารัตน์   ผู้อำนวยการสถาบันพระประชาบดี   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และ อ.นงลักษณ์ ไชยเสโน   นอกจากนั้น นางสาวยอดขวัญ รุจนกนกนาฏ       ผู้ชำนาญการด้านการบริหารแผน สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ซึ่งเป็นตัวแทนจาก สสส. ได้มากล่าวทักทายผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน


ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติ “การแปลงแผนสู่การปฏิบัติด้านการสร้างสุของค์กร” โดย อ.ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล  อธิบายถึงแนวคิดของ Happy 8  หรือความสุข 8 ประการ ซึ่งประกอบด้วย Happy Body, Happy Heart, Happy Family, Happy Money, Happy Society, Happy Soul, Happy Brain  และ Happy Relax ในการนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสุขทั้งตัวเองและองค์กร โดยหลังจากนั้นเป็นฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่มเป็น 8 กลุ่ม และเลือกแนวคิด Happy 8 ในหนึ่งด้านไม่ซ้ำกัน ให้แต่กลุ่มช่วยกันระดมสมอง (Brain Storm) และเขียนออกมาเป็นผังความคิด (Mind Mapping) ในประเด็นที่อยากเห็นหน่วยงานสร้างสุขในองค์กร


จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมการสร้างพลังการทำงานแบบทีม “walk rally เพื่อการสร้างสุของค์กร” โดยคณะวิทยากรกระบวนการ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (Team Building)  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณลักษณะที่ดีและดึงศักยภาพส่วนบุคคลมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  รูปแบบกิจกรรมแบ่งเป็นการค้นหาป้ายปริศนาและกิจกรรมฐาน  โดยประกอบด้วย กิจกรรมละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคย   กิจกรรมการระดมสมองในการทำงาน  กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์  กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารระหว่างทีมงาน  และกิจกรรมพัฒนาการทำงานเป็นทีม จากนั้นช่วงค่ำเป็นกิจกรรมสังสรรค์และสันทนาการ  การประกาศผลคะแนนของแต่ละทีมจากการทำกิจกรรม Walk Rally และมอบรางวัล  พร้อมฉายวีดีทัศน์ฉายภาพแห่งความประทับใจจากการทำกิจกรรมทั้งหมด


วันสุดท้ายของการฝึกอบรม  มีหัวข้อการฝึกปฏิบัติเรื่อง “การนำเสนอ สถานภาพองค์กรพร้อมกรอบแนวคิดและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ” เป็นการให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่ระดมความเห็นร่วมกันจนออกมาเป็นผังความคิด (Mind Mapping) Happy 8 แต่ละด้าน    โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผังความคิดของกลุ่มตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วสมาชิกกลุ่มที่เหลือจะหมุนเวียนไปฟังกลุ่มอื่นๆ จนครบทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดระหว่างกัน  หลังจากนั้นสมาชิกกลุ่มจะนำความรู้ที่ได้จากกลุ่มอื่นมาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนภายในกลุ่มตัวเอง  แล้วส่งคนที่สามารถเข้าใจแนวคิด Happy 8 ได้ครอบคลุมทั้งหมดเป็นตัวแทนในการนำเสนอให้คณะวิทยากรฟัง คณะวิทยากรจะแสดงความเห็นในการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม  ซึ่งเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้จะถือว่าเป็นการสอบผ่านการเป็นนักสร้างสุของค์กร (นสอ.)


หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงสรุปบทเรียนจากการฝึกอบรมและพิธีปิด หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” โดย นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์  กรรมการบริหารแผน คณะที่ 4  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กล่าวปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตร  ส่วน อ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ Happy 8 Pyramid แก่ผู้เข้าร่วมอบรมที่ถือได้ว่าเป็น “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)”เต็มตัวแล้ว  จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายคือการล้อมวงอำลาระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมด้วยกันและคณะวิทยากร


ข่าวสารอื่นๆ

“แนวทางการผลักดันคุณภาพชีวิตการทำงานเข้าสู่ระบบปกติของราชการไทย”

ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน Happy Workplace Forum 2014 “

View more

MEA HAPPY … WOW

การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ ชิดลม ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “MEA Happy … WoW”

View more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1

View more

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 2

ารฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสร้างสุของค์องค์กร” (นสอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

View more