ข่าวสารกิจกรรม

SHOW AND SHARE : KU HAPPY ZONE ครั้งที่ 1

Posted On 18/03/2562 By Admin

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดงาน Show and Share : KU Happy Zone ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์กรแห่งความสุขอย่างอย่างยืน “Show and Share” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ บุคลากรคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายภาคีภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน


รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ได้มอบหมายให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ โดยยึดหลัก Happy 8 เป็นกรอบสำหรับการจัดงานครั้งนี้ โดยความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างหน่วยงานต้นแบบสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ ตลอดจนพัฒนาแกนนำและเชื่อมโยงพลังเครือข่ายสร้างความสุขในที่ทำงานไปสู่สุขภาวะทั้ง 8 นั่นเอง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถาในหัวข้อ “จุดประกายองค์กรแห่งความสุข”  โดย ดร.ศิริชเษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนา Happy Money Talk ในหัวข้อ “ตลาดนัดแห่งความสุข ตลาดนัดอิ่มเกษตร” โดยนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน บูธนิทรรศการ และกิจกรรม “ความสุข. . . เส้นทางอาชีพ” โดยเป็ยกิจกรรม Workshop ผ้าบาติค สร้อยข้อมือ พวงกุญแจตุ๊กตา โดยวิทยากรและทีมงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ข่าวสารอื่นๆ

ความสุขราชการไทย 4.0

งานประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ “ความสุขราชการไทย 4.0” จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560

View more

การประชุมร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

เพื่อชักชวนมาเป็นภาคีเครือข่ายสร้างเสริมคุณภาพการทำงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

View more

อบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กรมควบคุมมลพิษ รุ่นที่ 2

ดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” กรมควบคุมมลพิษ รุ่นที่ 2

View more

การประชุมเครือข่ายองค์กรภาครัฐมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

สำนักสนุบสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมเครือข่ายองค์กรภาครัฐมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข

View more