เครื่องมือและชุดความรู้

สรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร

Posted On - 15/03/2562 By - Admin

สรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร “อนาคตและข้อเสนอเชิงนโยบายคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารอรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

องค์กรแห่งความสุข 4.0

สรุปงานสัมนา FORUM “องค์กรแห่งความสุข 4.0”

View more

HAPPY8 PYRAMID

ข้อมูลรูปภาพ

View more

ต้นไม้แห่งความสุข 8 ประการ

รูปแบบที่ได้จากความต้องการสร้างสุขภาวะองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ

View more

แนวคิด “คนในบ้าน คนนอกบ้าน และคนสร้างบ้าน” และการถอดบทเรียน

บุคลากรที่ปฏิบัตงานในองค์กรภาครัฐ happy-8 pyramid & tree

View more