เครื่องมือและชุดความรู้

สรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร

Posted On - 15/03/2562 By - Admin

สรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร “อนาคตและข้อเสนอเชิงนโยบายคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารอรุณ สรเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

HAPPY 8 หรือความสุข 8 ประการ

เป็นความสุขที่ทำให้คนเราเกิดสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตน

View more

ต้นไม้แห่งความสุข 8 ประการ

รูปแบบที่ได้จากความต้องการสร้างสุขภาวะองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ

View more

HAPPY8 PYRAMID

ข้อมูลรูปภาพ

View more

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติผลสำรวจในระหว่างการดำเนินการโครงการฯ

View more