เครื่องมือและชุดความรู้

สรุปประเด็นจากการถอดบทเรียน

Posted On - 15/03/2562 By - Admin

สรุปประเด็นจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนต้นแบบองค์กรสุขภาวะของภาครัฐ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

HAPPY8 PYRAMID

ข้อมูลรูปภาพ

View more

ต้นไม้แห่งความสุข 8 ประการ

รูปแบบที่ได้จากความต้องการสร้างสุขภาวะองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ

View more

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติผลสำรวจในระหว่างการดำเนินการโครงการฯ

View more

HAPPY 8 หรือความสุข 8 ประการ

เป็นความสุขที่ทำให้คนเราเกิดสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตน

View more