เครื่องมือและชุดความรู้

สรุปประเด็นจากการถอดบทเรียน

Posted On - 15/03/2562 By - Admin

สรุปประเด็นจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนต้นแบบองค์กรสุขภาวะของภาครัฐ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

องค์กรแห่งความสุข 4.0

สรุปงานสัมนา FORUM “องค์กรแห่งความสุข 4.0”

View more

ข้อมูลสถิติ

ข้อมูลสถิติผลสำรวจในระหว่างการดำเนินการโครงการฯ

View more

สรุปประเด็นจากเวทีแลกเปลี่ยนแบบกัลยาณมิตร

“อนาคตและข้อเสนอเชิงนโยบายคุณภาพชีวิตบุคลากรภาครัฐ” เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557

View more

ต้นไม้แห่งความสุข 8 ประการ

รูปแบบที่ได้จากความต้องการสร้างสุขภาวะองค์กรของบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ

View more