ข่าวสารกิจกรรม

อบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานเลขาธิการสภาธิการสภาผู้แทนราษฎร รุ่นที่ 1/2562

Posted On 10/04/2562 By Admin

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเรนเดียร์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยหลักสูตรฝึกอบรมนี้ มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดนักสุขภาวะองค์กร ที่มีศักยภาพในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติที่ดี ตลอดจนสร้างความร่วมมือ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ให้เกิดเป็นเครือข่ายสุขภาวะองค์กรที่มีเป้าหมายฐานความเข้าใจ และทำงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 55 คน


 *ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/149080861900144/photos/?tab=album&album_id=1356835804457971 

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีเปิดกิจกรรม สุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา ในโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในวงงานรัฐสภา

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สุขภาพดีตามวิถีของบุคลากรในวงงานรัฐสภา" ในโครงการพัฒนาองค์กรสุขภาวะต้นแบบ : การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในวงงานรัฐสภา โดยมี นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน และนายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวแนะนำความเป็นมาของ สสส. และโครงการ ในการนี้ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

View more

แผนงานฯจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อประสานเชื่อมร้อยองค์กรสร้างสุขเข้าเป็น “เครือข่ายองค์กรสร้างสุข” ร่วมกันกำหนดหน้าที่การทำงานของเครือข่ายองค์กรสร้างสุข

View more

บรรยากาศงานพิธีเปิดกิจกรรม

คลิกเพื่อดูวีดีโอ

การอบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 1

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รุ่นที่ 1” ให้กับบุคลากรสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “สมอ. องค์กรแห่งความสุข”

View more