ข่าวสารกิจกรรม

สสส.ประกาศเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข THAILAND 4.0

Posted On 18/03/2562 By Admin

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. กรมควบคุมมลพิษได้จัดงาน “กรมควบคุมมลพิษเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0” ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ โดยมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


จากนั้นเป็นเวทีเสวนาเรื่อง “องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0 เปิดผลสำรวจสถานการณ์คุณภาพชีวิตข้าราชการไทย และบันไดสู่องค์กรแห่งความสุขของคนทำงาน” ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 4 สสส. และ ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล รองหัวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ เป็นวิทยากร


นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า จากการสำรวจคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรกรมควบคุมมลพิษ ในปี 2559 จำนวน105 คน พบว่า มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs โดย 1 ใน 3 เป็นผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงบ่อยครั้งหรือเป็นประจำถึง 65%  และไม่เคยออกกำลังกายหรือออกกำลังกายเป็นบางครั้งถึง 71% และมากกว่า 1 ใน 4 มีความเครียดจาการทำงานบ่อยครั้งหรือเป็นประจำ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่ต้องทำงานเฉลี่ยเกินสัปดาห์ละ 40 ชม.หรือต้องทำงานเกินเวลาปกติบ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังพบปัญหาทางการเงินส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินถึง 71% ทำให้เงินเดือนและค่าตอบแทนไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่มีการออมอย่างเป็นระบบ


“การสร้างความสุขของคนทำงานด้วยการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน กรมควบคุมมลพิษจึงร่วมกับสสส.เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข โดยตั้งเป้าหมายการลดความเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุงด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งจะมีการปรับให้เป็นโรงอาหารกรีนเพื่อส่งเสริมการบริโภคผักและความปลอดภัยจากสารพิษ และเปลี่ยนอาหารว่างในการประชุมเป็นเมนูสุขภาพการชวนขยับกับบันไดสุขภาพและกิจกรรมออกกำลังกาย รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป”อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าว


นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวในเวทีเสวนาองค์กรสร้างสุข Thailand 4.0 ว่า การเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0 ทรัพยากรมนุษย์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้น ซึ่งภาครัฐถือเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของประเทศที่มีอัตรากำลังคนในปี 2560 อยู่ถึง 2.84 ล้านคน หากคนในหน่วยงานภาครัฐมีความสุขในการทำงานก็จะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดรายจ่ายทางสุขภาพ อย่างไรก็ตามหากดูจากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตคนทำงานภาครัฐ โดยสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน3,342 ตัวอย่าง เปรียบเทียบปี 2559 กับ 2553 พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐมีระดับความสุขโดยรวมเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 มีค่าเฉลี่ยความสุข 3.8 เทียบกับ 3.3 ในปี 2553 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เจ้าหน้าที่รัฐมีภาวะน้ำหนักเกิน 53% ในปี 2559 เทียบกับ 50% ในปี 2553 สำหรับความเครียดจากการทำงานพบว่า ปี 2559 กับ 2553 มีความเครียดระดับมากถึงมากที่สุด 22 % เท่ากัน และเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำงานเกินเวลาราชการปกติ 97% ในปี 2559 เทียบกับ 83% ในปี 2553


นพ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า  ความผูกพันขององค์กรในปี 2559 พบว่า เจ้าหน้าที่รัฐ 45% ตัดสินใจไม่ย้ายงานหากมีองค์กรและตำแหน่งที่ดีเท่ากันมาเสนอ ขณะที่ 38% ไม่แน่ใจ และ 18% พร้อมย้ายไปอยู่ที่ใหม่ อย่างไรก็ตามในมุมของการทำงานพบว่า เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่พึงพอใจกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เหมาะกับความรู้ความสามารถในระดับที่มาก มีความชัดเจนของเส้นทางความก้าวหน้าในงานที่มากขึ้น แต่สิ่งที่น่าจับตาเป็นพิเศษคือ การมีภาระหนี้สินที่สูงถึง 91% เทียบกับ 79% ในปี 2553 โดยมีข้อสังเกตว่า ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นหนี้สินที่มาจากการผ่อนชำระสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินมากกว่า 1 ล้านบาท ถึง 41% ดังนั้นบันไดสู่องค์กรแห่งความสุขของคนทำงานจึงประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดี สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ผ่อนคลาย บริหารการเงินเป็น ครอบครัวมีความสุข เป็นต้น สสส. จึงร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และระบบการจัดการสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมีโปรแกรมวัดสุขภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน ซึ่งในปัจจุบันมีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กรภาครัฐ จำนวน 66 องค์กร สิ่งสำคัญในการทำงานคือการสร้างแกนนำนักสร้างสุของค์กร เพื่อเป็นแกนนำในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพในองค์กรที่เกิดความยั่งยืนและตอบโจทย์ในแต่ละบริบทขององค์กร


ข่าวสารอื่นๆ

ถนนแห่งความสุข (HAPPY HIGHWAY)

เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการเสริมสร้างสมดุลแห่งความสุขระหว่างชีวิตและการทำงาน

View more

ก้าวแห่งความสุข… ก้าวตามรอยพ่อฯ…

ายในงานประกอบด้วยการจัดบูธนิทรรศการ การฉายวีดิทัศน์ และการเสวนาธรรม โดยเริ่มต้นงานด้วยการฉายวีดิทัศน์ “เพราะทุกวันคือ…วันสุข”

View more

งาน SMART BODY ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. คณะทำงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ

View more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ครั้งที่ 3/2558

View more