ข่าวสารกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1

Posted On 15/03/2562 By Admin

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสร้างสุของค์กร” (นสอ.) กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1 มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม  2559 จัดขึ้น ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท  จังหวัดปทุมธานี  โดยในการอบรมรุ่นที่ 1 นี้ มีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะบุคลากรจากส่วนภาคเหนือ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน ในวันแรกของการอบรม ได้รับเกียรติจากท่านเรืองศักดิ์ สุวารี  รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ฝ่ายปฏิบัติการขึ้นกล่าวเปิดงาน จากนั้นมีการถ่ายภาพหมู่ โดยมีคณาจารย์ วิทยากร และผู้เช้าร่วมอบรมจากกรมราชทัณฑ์ ออกมาถ่ายภาพหมู่กับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นที่ระลึก


ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรภาครัฐ”โดย อ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ “จิตใต้สำนึกเพื่อการสร้างสุขในองค์กร” และอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างฝัน การสร้างพลังขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตการทำงาน” โดย นายสัตวแพทย์ ปรีดา ตันติเวสส


วันที่สองของการอบรม เริ่มต้นด้วยกิจกรรมกรมสันทนาการ โดยวิทยากรกระบวนการ และจัดแบ่งกลุ่มย่อยตาม Happy 8 เป็นจำนวน 8 กลุ่ม หลังจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสร้างสุข และเทคนิคการเป็นนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) อย่างมืออาชีพ” โดย อ.นงลักษณ์ ไชยเสโน

ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติ “การแปลงแผนสู่การปฏิบัติด้านการสร้างสุของค์กร” โดยมีการนำเครื่องมือ Happy 8 มาเป็นกรอบแนวคิด และให้แต่ละกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่ม Happy Body 2) กลุ่ม Happy Heart 3) กลุ่ม Happy Family 4)  กลุ่ม Happy Money 5) กลุ่ม Happy Society 6) กลุ่ม Happy Soul 7) กลุ่ม Happy Brain  และ 8) กลุ่ม Happy Relax โดยแต่ละกลุ่มต้องนำแนวคิด Happy 8  ของตนเองที่ได้ มาช่วยกันระดมสมองภายในกลุ่มตนเองตามแต่ละกลุ่ม เขียนออกมาเป็นผังความคิด (Mind Mapping)  ซึ่งตลอดกระบวนการบรรยายโดย อ.ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล จากนั้นข้าสู่กิจกรรม “walk rally เพื่อการสร้างสุของค์กร เสริมสร้างพลังการทำงานแบบทีม โดยคณะวิทยากรกระบวนการวันที่สามของอบรม เป็นการนำเสนอผลงานที่แต่ละกลุ่มได้นำแนวคิด Happy 8 มาใช้กับการแปลงแผนสร้างสุของค์กรในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนกันจากการนำเสนอของ  Happy 8 ทั้ง 8 ตัว หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงสรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม และพิธีปิด หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ฝึกอบรม โดยมีผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรตเดินทางมามอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม


***สามารถเข้าไปชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  : Facebook

ข่าวสารอื่นๆ

การประชุมภาคีเครือข่ายองค์กรสุขภาวะประจำปี 2561

สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สำนัก 8) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

View more

HAPPY WORKPLACE ศาลปกครอง

การสัมมนาพิเศษ “โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) ของบุคลากรศาลปกครอง”

View more

โครงการอบรมตำรวจภูธรภาค 1

การจัดการคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน” ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัว และการฟื้นฟูบุตรที่มีความต้องการพิเศษในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 1

View more

รวมพลังสร้างสิ่งแวดล้อมไทย ก้าวไปอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 26 ปี

View more