เครื่องมือและชุดความรู้

องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)

Posted On - 15/03/2562 By - Admin

t_CCF18082556_0050-w200


ชื่อหนังสือ  องค์กรต้นแบบคุณภาพชีวิตการทำงาน (ภาครัฐ)

ผู้เขียน ดร. ศิริเชษฐ์ สังขะมาน


รายงานการศึกษานี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการเข้าใจ ในเรื่องความสุขของคนในบริบทแห่งการทำงาน ดำเนินการศึกษาโดยการค้นหาองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้หรือเป็นองค์กรต้นแบบ แล้วสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำความสุขมาสู่สมาชิกองค์กรเครื่องมือและชุดความรู้อื่น ๆ

ชื่อหนังสือ Happy workplace By HEHA

ผู้เขียน ดร. วศิน มหัตนิรันดร์กุล และคณะ

View more