ข่าวสารกิจกรรม

ความสุขราชการไทย 4.0

Posted On 18/03/2562 By Admin

งานประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ “ความสุขราชการไทย 4.0” จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)


ในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการกล่าวรายงาน  โดย ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าแผนงานสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานบุคลากรภาครัฐ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสรัางเสริมสุขภาพ และ นางสุวรรณี คำมั่น กรรมการกองทุนสนับสนุนการสรัางเสริมสุขภาพ และประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 4


ต่อด้วยการกล่าวเปิดงาน “ความสุขราชการไทย 4.0”  โดยได้รับเกียรติจาก นางเมธินี เทพมณี  เลขาธิการ ก.พ. ขึ้นกล่าวเปิดงาน และมอบโล่ห์เกียรติคุณแด่ผู้บริหารส่วนราชการฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการด้านสุขภาวะองค์กรอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ ดังนี้


 1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 3. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 4. กรมควบคุมมลพิษ
 5. กรมชลประทาน
 6. กรมประชาสัมพันธ์
 7. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 8. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 10. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 11. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 12. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 13. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


จากนั้นประธาน และคณะผู้บริหารส่วนราชการเดินเยี่ยมชม บูธนิทรรศการ “ความสุขราชการไทย 4.0” นำเสนอใน 4 ด้าน คือ 1) การสร้างความสมดุลชีวิตและงาน  2) การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 3) การลดอุปสรรคในการทำงาน  และ 4) การเป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา โดยหน่วยงานที่มาร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่


 1. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 2. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 3. กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
 4. กรมควบคุมมลพิษ
 5. ศาลปกครอง
 6. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 7. กรมชลประทาน
 8. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. กรมสุขภาพจิต
 10. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 12. โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ  “ก้าวไปข้างหน้าความสุขราชการไทย 4.0” โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์  (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) นายมนัส  กำเนิดมณี  (ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน) ดร.ณัฐวุฒิ  พงศ์สิริ  (นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย) ดำเนินรายการโดย ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล


ในช่วงบ่ายเป็นการมอบรางวัล “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ดีเด่น”โดยมี ดร.วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัล จากนั้นเข้าสู่ช่วงกิจกรรมโดยภาคีเครือข่าย อาทิ สาธิตฤาษีดัดตน (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) การแสดงรำไทย (กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) การแสดงเต้นซุมบ้า (สำนักงานกิจการยุติธรรม) การแสดงละครเพลง (แสดงร่วมกันระหว่าง กรมชลประทาน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมประชาสัมพันธ์)


ข่าวสารอื่นๆ

อบรมนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) รุ่นที่ 1 ปี 2558

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ

View more

เยี่ยมกิจกรรมออกกำลังกาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมสร้างความสุขทางด้านร่างกาย (แอโรบิค) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ

View more

เข้าพบอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและแนวทางการสร้างองค์กรแห่งความสุขแก่บุคลากรกรมประชาสัมพันธ์

View more

คณะทำงานฯ ร่วมหารือกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

หัวหน้าโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ

View more