ข่าวสารกิจกรรม

NATIONAL FORUM ON HUMAN RESOURCES FOR HEALTH 2017

Posted On 18/03/2562 By Admin

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานประชุมระดับนานาชาติ “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 : National Forum on Human Resources for Health 2017 (HR4H Forum 2017)” ภายใต้ Them: People Excellence: คุณค่าคน คุณค่างาน สานความสุข ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี


หัวใจหลักของงาน เน้นที่การสร้างบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ผ่านการทำงานที่มีคุณค่า (MOPH value) และให้มีความสุข ในการทำงาน (Happiness) มีเป้าหมายเพื่อการส่ง “สารนโยบาย” (Policy Message) เรื่อง HR ที่ชัดเจน มีพลัง เป็นหลักการ (Principle) สำหรับปฏิบัติ และนำเสนอ “รูปธรรม” วิธีการทำงาน (Practices) เพื่อตอบโจทย์กำลังคนที่ ขาดแรงบันดาลใจ มีปัญหาความขัดแย้งและการขาดศรัทธาในงานและองค์กรภายในงานประกอบด้วย การออกบูธนิทรรศการของกรม/สำนักต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมเวทีเสวนา ทั้งเวทีเสวนาหลักและเวทีห้องเสวนาย่อย โดยโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยอ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาใน Session “องค์กรแห่งความสุขภาครัฐ: แรงบันดาลใจและศักยภาพคนทำงาน” โดยได้บรรยายหัวข้อ  “องค์กรแห่งความสุขภาครัฐ: แรงบันดาลใจและศักยภาพคนทำงาน” จากนั้นเป็นวงเสวนาในประเด็น “องค์กรแห่งความสุขภาครัฐ: แรงบันดาลใจและศักยภาพคนทำงาน” โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นผู้ร่วมวงเสวนา ได้แก่ ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ นางสาวสิริวรรณ โชติพันธุ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวกุลภัสสร์  ฉัตรฐานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดำเนินรายการโดย ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ข่าวสารอื่นๆ

สุข 8 ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “สุข 8 ประการ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”กรมประชาสัมพันธ์

View more

สานปันสุข

จดหมายข่าวเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายองค์กรสร้างสุขภาครัฐ

View more

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “สมบัติผลัดกันชม”

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “สมบัติผลัดกันชม” สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

View more

อบรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 1

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

View more