ข่าวสารกิจกรรม

NATIONAL FORUM ON HUMAN RESOURCES FOR HEALTH 2017

Posted On 18/03/2562 By Admin

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2559 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานประชุมระดับนานาชาติ “การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2560 : National Forum on Human Resources for Health 2017 (HR4H Forum 2017)” ภายใต้ Them: People Excellence: คุณค่าคน คุณค่างาน สานความสุข ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี


หัวใจหลักของงาน เน้นที่การสร้างบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ผ่านการทำงานที่มีคุณค่า (MOPH value) และให้มีความสุข ในการทำงาน (Happiness) มีเป้าหมายเพื่อการส่ง “สารนโยบาย” (Policy Message) เรื่อง HR ที่ชัดเจน มีพลัง เป็นหลักการ (Principle) สำหรับปฏิบัติ และนำเสนอ “รูปธรรม” วิธีการทำงาน (Practices) เพื่อตอบโจทย์กำลังคนที่ ขาดแรงบันดาลใจ มีปัญหาความขัดแย้งและการขาดศรัทธาในงานและองค์กรภายในงานประกอบด้วย การออกบูธนิทรรศการของกรม/สำนักต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมเวทีเสวนา ทั้งเวทีเสวนาหลักและเวทีห้องเสวนาย่อย โดยโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยอ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน หัวหน้าโครงการ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาใน Session “องค์กรแห่งความสุขภาครัฐ: แรงบันดาลใจและศักยภาพคนทำงาน” โดยได้บรรยายหัวข้อ  “องค์กรแห่งความสุขภาครัฐ: แรงบันดาลใจและศักยภาพคนทำงาน” จากนั้นเป็นวงเสวนาในประเด็น “องค์กรแห่งความสุขภาครัฐ: แรงบันดาลใจและศักยภาพคนทำงาน” โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นผู้ร่วมวงเสวนา ได้แก่ ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ นางสาวสิริวรรณ โชติพันธุ์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา นางสาวกุลภัสสร์  ฉัตรฐานันท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดำเนินรายการโดย ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ข่าวสารอื่นๆ

HAPPY WORKPLACE WORKING GROUP MEETING 2015

จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ Happy Workplace Working Group Meeting 2015

View more

Gus test

gfsbhdys

View more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1

View more

งาน “HAPPY WORKPLACE เคล็ดลับความสุขอย่างยั่งยืน” ศูนย์ NANOTEC

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00-16.15 น. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ได้จัดงาน “Happy Workplace เคล็ดลับความสุขอย่างยั่งยืน”

View more