ข่าวสารกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” กระทรวงแรงงาน

Posted On 18/03/2562 By Admin

เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2559 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร” (นสอ.) ให้แก่บุคลากรกระทรวงแรงงาน ในนามโครงการกระทรวงแรงงานน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรสุขภาวะ ณ โรงแรมซัมมิท วินมิลล์ กอล์ฟ เรสซิเดนซ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ กลุ่มผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น  62 คนประกอบด้วยบุคลากรจากกรมและสำนักต่างๆ โดยเป็นตัวแทนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้


 • สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • สำนักงานประกันสังคม
 • กรมการจัดหางาน

ภาพรวมของการจัดอบรม :

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นักสร้างสุของค์กร” (นสอ.) กระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 1 มีระยะเวลาดำเนินงาน 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าอบรมในวันแรกเป็นผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นตัวแทนทั้งจากภาครัฐในนามกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายกับกระทรวงแรงงาน  (รวมประมาณ 120 คน) โดยกิจกรรมในวันแรกของการอบรม เริ่มต้นด้วยการบรรยายเรื่อง “องค์กรแห่งความสุข” โดยนายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร จากนั้นเป็นพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.)” กล่าวเปิดงาน โดยท่านสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน


จากนั้นเป็นการการบรรยายในหัวข้อ “แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานขององค์กรภาครัฐ”โดย อ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐ ในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “จิตใต้สำนึกเพื่อการสร้างสุขในองค์กร” และ “เทคนิคการสร้างฝัน การสร้างพลังขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตการทำงาน” โดย นายสัตวแพทย์ ปรีดา ตันติเวสส จากนั้นในเวลา 15.00 น. เป็นการบรรยายเรื่อง “แรงบันดาลใจ และประสบการณ์สร้างสุขในองค์กร” โดย อ.ภูวศิษฎ์ วีระปัญญวัฒน์    รองประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่นวันที่สองของการอบรม มีการแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ห้อง 2 กลุ่ม ประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ อบรม ณ ห้องประชุม A (จำนวน 62 คน) ส่วนผู้เข้าอบรมจากภาคเอกชน อบรม ณ ห้องประชุม B  โดย กิจกรรมของห้องอบรมภาครัฐเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสันทนาการ โดยวิทยากรกระบวนการ และมีการจัดแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 8 กลุ่มย่อยตาม Happy 8 จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ“กระบวนการบริหารจัดการองค์กรสร้างสุข และเทคนิคการเป็นนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) อย่างมืออาชีพ” โดย อาจารย์นงลักษณ์ ไชยเสโน ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติ “การแปลงแผนสู่การปฏิบัติด้านการสร้างสุของค์กร” นำกระบวนการโดย อ.ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล เริ่มบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ Happy 8 สำหรับบุคลากรที่จะนำไปใช้กับองค์กร จากนั้นเป็นการฝึกปฎิบัติ Workshop โดยนำเครื่องมือ Happy 8 มาเป็นกรอบแนวคิด และให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน โดยแบ่งกลุ่มตาม Happy 8 ดังนี้


 • กลุ่ม Happy Body
 • กลุ่ม Happy Heart
 • กลุ่ม Happy Family
 • กลุ่ม Happy Money
 • กลุ่ม Happy Society
 • กลุ่ม Happy Soul
 • กลุ่ม Happy Brain
 • กลุ่ม Happy Relax

โดยแต่ละกลุ่มต้องนำแนวคิด Happy 8 ของตนเองที่ได้ มาช่วยกันระดมสมองภายในกลุ่ม เขียนออกมาเป็นผังความคิด (Mind Mapping) ตาม Happy 8 ต่างๆ ซึ่งตลอดกระบวนการบรรยาย จากนั้นข้าสู่กิจกรรม “Walk rally เพื่อการสร้างสุของค์กร เสริมสร้างพลังการทำงานแบบทีม โดยคณะวิทยากรกระบวนการ จากนั้นในช่วงรับประทานอาหารค่ำเป็นกิจกรรมสังสรรค์ นสอ. รับชมวีดีทัศน์ประมวลภาพความประทับใจของตลอดการอบรม และมีการคัดเลือกประธานรุ่น/คณะกรรมการนักสร้างสุของค์กร  (นสอ.)  กระทรวงแรงงาน


วันที่สามของอบรมเป็นกิจกรรม “การนำเสนอสถานภาพองค์กรพร้อมกรอบแนวคิดและการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ” โดยเป็นการนำเสนอผลงานที่แต่ละกลุ่มได้นำแนวคิด Happy 8 มาใช้กับการแปลงแผนสร้างสุของค์กรในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มได้แลกเปลี่ยนกันจากการนำเสนอของ  Happy 8 ทั้ง 8 ตัว หลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงสรุปบทเรียนจากการฝึกอบรม และพิธีปิด หลักสูตร “นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กระทรวงแรงงาน” พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ฝึกอบรม และถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก


ข่าวสารอื่นๆ

การอบรมรมเชิงปฏิบัติการสุของค์กร(นสอ.)กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3

โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ จัดการอบรมรมเชิงปฏิบัติการนักสร้างสุของค์กร (นสอ.) กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 3

View more

สมอ. องค์กรแห่งความสุข

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) สมอ.-สสส.-จุฬาฯ โครงการ “สมอ. องค์กรแห่งความสุข”

View more

HAPPY WORKPLACE FORUM 2014

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานองค์กรภาครัฐ

View more

การฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารความสุของค์กร (นบส.)” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาครัฐในระยะเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงอรณ์มหาวิทยาลัย

View more