ภาคีเครือข่าย "องค์กรต้นแบบก้าวหน้า"

...
กรมชลประทาน

ความร่วมมือทางภาคีเครือข่าย

...
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

ความร่วมมือทางภาคีเครือข่าย

...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความร่วมมือทางภาคีเครือข่าย

...
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

ความร่วมมือทางภาคีเครือข่าย