ภาคีเครือข่าย "องค์การมหาชน (ภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)"

...
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)