ภาคีเครือข่าย "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "

...
กรมชลประทาน

...
กรมประมง

...
กรมส่งเสริมสหกรณ์

...
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

...
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย