ภาคีเครือข่าย "กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

...
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)