ภาคีเครือข่าย "กระทรวงพลังงาน"

...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

...
โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

...
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก