ภาคีเครือข่าย "กระทรวงคมนาคม"

...
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

...
การรถไฟแห่งประเทศไทย