ภาคีเครือข่าย "กระทรวงอุตสาหกรรม"

...
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

...
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม