ภาคีเครือข่าย "กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

...
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

...
กรมทรัพยากรธรณี

...
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

...
กรมควบคุมมลพิษ

...
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม