ภาคีเครือข่าย "กระทรวงยุติธรรม"

...
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

...
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

...
กรมราชทัณฑ์

...
สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุรินทร์

...
สำนักงานกิจการยุติธรรม

...
กรมบังคับคดี