ภาคีเครือข่าย "กระทรวงศึกษาธิการ"

...
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

...
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

...
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่ กับ ตาก)

...
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

...
มหาวิทยาลัยทักษิณ

...
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน