ภาคีเครือข่าย "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์"

...
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

...
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว