ภาคีเครือข่าย "กระทรวงสาธารณสุข"

...
กรมสุขภาพจิต

...
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

...
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

...
โรงพยาบาลสวนผึ้ง

...
โรงพยาบาลหนองฉาง

...
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

...
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

...
สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

...
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

...
กรมควบคุมโรค